Эссе победителей

Эссе на хакасском языке

Ултургашева Галина

МБОУ Усть-Чульская СОШ им.М.Е.Кильчичакова


Минiy тjреен тiлiм хакас тiлi полча. Ол тeрк сjбiрезiне кiрче. Тiл jбекелерiбiстеy пiске читкен. Мин саuынчам, аны пiске Jjркi чайааннар пирген.

Тiл – ол чонныy иy аарлыu, уuаа хайхастыu ис-пайы. Тiл – ол минiy худым. Тiл – чонныy худы. Хут чох кiзi чуртабинча. Хут чох полза, чон iдjк чуртабас. Аннаyар пiстiy чонныy тiлi хас-хаxаннаy килген. Пiс аны обааларда пазылuан пiчiктердеy сыuара пiлчебiс.

«Албынxы» тiп алыптыu нымахта Хара хула аттыu алып Хулатай таста пiчiк пас салuаны аны киречiлепче.

Тiл – ол культураныy чардыuы. Чонныy культуразын (литератураны, тархынны, икусствоны) тiл хоостыра eгренчебiс.

Тiлде – илбек кeс. Аннаyар пос тiлiн пiлчеткен кiзi – ол кeстiг, пик кiзi.

Тiл – чонныy чайаачызы. Тiл чонныy ирткен чуртазын пeeнгiзiнеy палuалыстырча. Аннаyар чонда пiди тiпчелер: чонныy ис-пайын прай даа алып алзаy, чон аны нандыра айландырып алар, че чонныy тiлiн алып алзаy, ол аны хаxан даа нандыра айландыр полбас.

Bди чонныy алыптыu паза олаyай нымахтарында, сиспектерiнде, сjспектерiнде, аймах-пасха ырларында чыылuан хыйuа саuызы, тiл пiлбинчеткен кiзее азылбин, аннаy хыйа парып одырча.

Хакас тiлiнiy сiлиинеyер, пайынаyар хас-хаxаннаy ученайлар eгренiп пастааннар.

Революция алнында тилекейге саблыu тюрколог Н.Ф. Катанов аны eгренген. Тiлдеyер иy улуu тоuыстарыныy аразында «Опыт изучения урянхайского языка» полча. Анда ол, 48 наречиенi тиyнестiрiп, тува тiлiн тeрк тiлiне кирген. Пасха ученайлар прайзы сым пол парuаннар. «Хыйuа кiзiнiy сjзi кeстiг», - тiп чоох аuаа килiсче.

Минiy тiлiм пiр чирде турбинча. Саuамuы туста хакас тiлiнде тjрт диалект саналча: саuай, хаас, шор, хызыл. Хакас тiлiнiy диалекттерiнiy пeeнгi чуртазы тиy дее полбаза, олар пiстiy тiлнi пайытчалар.

Хакас тiлiн iстескен тiлxiлер кjп. Оларныy санына пулар кiрчелер: Н.Г. Доможаков, В.Г. Карпов, Д.И. Чанков, Д.Ф. Патачакова, О.В. Субракова, О.П. Анжиганова, Боргояков М.И., аннаy даа пасхалары.

Саuамuы туста Н.Ф. Катановтыy адынаy Хакас хазна университедiнде тоuынчатхан тiлxiлернi Хакас Республикада таныпчалар. Оларныy санында мындаu тiлxiлер тоuын парчалар: Л.И. Чебодаева, И.Л. Кызласова, М.А. Медведева, В.А. Боргояков, Н.Н. Таскаракова.

Олар постарыныy тоuыстарынаy хакас тiлiн пайытчалар. Л.И. Чебодаева олаyай паза хадыл чоохтаuларны iстесче, И.Л. Кызласова лексикадаyар пасча, М.А. Медведева диалекттердеyер сурыuны кjдiрче, В.А. Боргояков, тiзеy, аyнарныy аттарынаyар хыныu пасча.

Тiлxiлернiy сылтаанда минiy тiлiм jсче, пайыпча. Минiy чоным, чайаачы кiзiлер, поэт, писательлер, драматургтар, СМИ-лар аны jскiрчелер, пайытчалар.

Тjреен тiл сjбiреде пасталча. Пала, тjрiп парза, иy пастаuызын ixе-пабаныy сjстерiн исче, анаy ол чоохтанып пастапча. Кiчiгдеy сыuара килген тiлнi кiзi пiр дее ундутпинча. Минiy тiлiмнеy олuан садында, школада, ВУЗ-тарда, СМИ-ларда тузаланчалар.

1992 чылда Хакас Республиказында хакас тiлi орыс тiлiнеy хада хазна тiлi тiп закон алылuан. Анзы хакас тiлiнеy чуртастыy аймах-пасха сфераларында тузаланар оyдай пирче.

Тjреен тiлдеyер, аныy тузазынаyар, кeзiнеyер саблыu кiзiлер постарыныy хыйuа саuыстарын jсчеткен тjлге артыс салuаннар.

Оларныy санында саблыu поэт, писатель, драматург М.Е. Кильчиаков хакас тiлiнеyер пiди пасхан:

Bкi хулахнаy тыyнааны

Сарсых хулахтаy артых полар

Bкi аймах тiлнi пiлгенi

Чуртас пiлерге оой полар.

Пiстiy чонныy чайаачызы Г. Кичеевтiy мындаu сjстенрi уuаа таныстар:

Сынап ундут салзам тiлiмнi,

Позымны хакасха санабаспын

Кjк порчо осхас хакас чирiмнi

Паза тjреен чирiме санабаспын.

Татар чонныy саблыu чайаачызы Расул Гамзатов тiлдеyер пiди теен:

Тjреен тiлiм таyда чох пол парза,

Мин пeeн jл парарuа тимдебiн.

Саблыu поэт В.Г. Майнашевтiy сjстерi полuан на кiзее чаuын:

Тjреен тiлiн ундаан кiзi –

Саyай кiзi нимес, ол – садынuан.

Ол оyдайнаy, тjреен тiл – улуu кeс. Ол чонны чон итче, а пiс чонныy чардыuы полчабыс. Аннаyар тjреен тiлнi хайди даа пiлерге кирек.

Пу сjстер маuаа даа теелчелер. Мин кiчiгде олuан туразында jскем. Минi ixе-пабам постарынзар пала идiнерге алып алuаннар. Оyнапчам, хайди орыс ла тiлiнеy турада паза тасхар чоохтасчаyмын. Хонxых палалар маuаа хатхырысчаyнар, «хазах» тixеyнер. Школаа чjр сыхханда,

кeстен сыххам. Пос тiлiнеy eгренерге, пазарuа, хыuырарuа, саннар пjгерге. Саuам 10 класста eгренчем. Минiy клазымда саyай хакас палалары, че мин олардаy артых ла чоохтанчам пос тiлiнеy. Махтанминчам, че тjреен тiлiнеy прай чирде чоохтасчам: ибде, школада, тасхар, улуu-кiчiглернеy хада.

Тiл – ол чон. Тiл чоuыл – чон чоuыл. Чон тiлнi хай син тоuындырза, тiл ол син jсче. Аннаyар тiлнiy чуртазын кiзiлернiy чоохтасчатханынаy алай ба чоохтаспинчатханынаy кjнi палuалыстыu.

Минiy тiлiм хас-хаxанuа даа чуртир , jзер.

Нет комментариев

Добавить комментарий